Husordensreglement og vedtægter

 • Affald
  Generelt: Intet affald må henkastes eller anbringes noget andet sted end i de eventuelt opstillede affaldspose eller containere. Affald må under ingen omstændigheder opbevares i kortere eller længere tid på trappeopgangene.
  Storskrald: som fx møbler og andre større genstande må kun stilles på de af gårdlauget anviste steder.
 • Altaner
  Altankasser: Disse må kun opsættes på den indvendige side af rækværket
  Grill: Brug af grill og åben ild er ikke tilladt. Brug af el- og gasgrill er dog tilladt under forudsætning af, at det ikke er til gene for andre.
 • Antenner og paraboler
  Det er ikke tilladt at opsætte antenner og/eller paraboler på ejendommen og tilhørende arealer
 • Badeværelse/toilet
  Badekar: Såfremt der er badekar må det kun benyttes til badning, og brug bør minimeres i tidsrummet mellem kl 24 og 6.
  Toilet: Intet, der kan tilstoppe afløbet, må kastes i toilettet.
  Vandspild: Skal undgås og dryppende haner og utætte cisterner skal omgående anmeldes eller udbedres.
 • Cykler, barnevogne, o.l.
  Barnevogne, legetøj, cykler, knallerter m.v. må kun henstilles i de dertil indrettede områder. I modsat fald kan sådanne ejendele fjernes uden varsel.
 • Fodring af dyr
  Fodring af fritlevende (vilde dyr uden ejerskab) er ikke tilladt.
 • Fyrværkeri
  Fyrværkeri må kun antændes, hvor det kan ske uden fare for mennesker og bygninger og må ikke være til gene. Endvidere må fyrværkeri ikke antændes fra terrasser, altaner m.v.
 • Fællesarealer
  Leg eller ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere og bør ophøre ved mørkets frembrud.
 • Musiceren
  Brug af musikinstrumenter, stereoanlæg, tv-apparater m.v. må på intet tidspunkt være til gene for ejendommens øvrige beboere, og bør almindeligvis minimeres i tidsrummet mellem kl 24 og 6.
 • Støj
  Leg og unødig støj må ikke finde sted på trapper og gange m.v.
  Tekniske hjælpemidler: Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres og benyttes således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommens øvrige beboere. Benyttelsen bør begrænses i tidsrummet mellem 24 og 6. 
  Boremaskiner: Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må kun finde sted mandag til fredag i tidsrummet mellem kl 8 og 20 og lørdage, søn- og helligdage i tidsrummet mellem kl 10 og 14.
 • Vaskeri og tøjtørring
  Vaske- og tørrerum skal efter endt benyttelse afleveres ryddeligte og rengjorte.
  Tørring af tøj må kun finde sted på de anviste pladser og i tørrerum. Dog kan tøjtørring finde sted på ikke fastanbragte tørrestativer. Tøj, som ophænges i tørrerum, må ikke dryppe på gulvet.
 • Vinduer og døre
  I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer i loftsrum, kælderrum og trappeopgange holdes lukkede.
Undersider (2): Fremlejepraksis Vedtægter